• Ogólnopolskie telefony zaufania

  Ogólnopolskie telefony zaufania


  0 801 12 00 02 – Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie
  telefon czynny: od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00, w niedzielę w godzinach 10.00-22.00. Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora.
  0 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15-20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.
  116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  0 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy. Telefon jest czynny codziennie w godz. 16-21, z wyjątkiem świąt państwowych.

 • Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy

  Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy

  – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21
  – Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21
  – Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 51, tel. 82 572 72 09, tel. alarmowy 997
  – Sąd Rejonowy we Włodawie – ul. Sejmowa 7, tel. 82 572 11 15
  – I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich we Włodawie – ul. Kościelna 7, tel. 82 572 15 13
  – Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 24 54
  – Prokuratura Rejonowa we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 12 11
  – Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włodawie „AGAPE” / Filia we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 815 343 887, 782 515 474, wsparcie psychologiczne, prawne i materialne, zapisy tel. poniedziałek – piątek 8:00-19:00
  – Starostwo Powiatowe we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 24, pok. 216, zapisy tel. 82 572 15 10 wew. 114, nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje, poniedziałek – piątek 8:00 -15:00
  – Centrum Psychologii i Psychoterapii dla dzieci i młodzieży „Euro – Medica”/Filia we Włodawie – ul. Trębacka 3, tel. 519 059 242, poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
  – Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie – ul. Szkolna 7, budynek PG1, sala nr. 43, psycholog – środy 16:00-18:00 prawnik – czwartki 16:00- 18:00

 • Pomoc żywnościowa

  Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2023

   W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

  Z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  ‒         1.823,60  PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

  ‒         1.410,00  PLN dla osoby w rodzinie.

  Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa:

  ‒         osoby z niepełnosprawnościami,

  ‒         osoby bezdomne,

  ‒         obywatele państw trzecich,

  ‒         osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);

  ‒         pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

  Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie wydają skierowania do Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2023. Osoby zainteresowane zapraszam do Ośrodka.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie

  /-/ Anna Borkowska-Łuć

  ‒         

  ‒ Wytyczne Instytucji Zarządzającej – Podprogram 2023

  ‒  

  ‒ Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)

 • POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

  Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom pozbawionym schronienia, apeluję do Państwa o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie bezdomnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

  Szczególnie w okresie jesienno-zimowym proszę o przekazanie informacji o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania (klatki schodowe, ogródki działkowe, pustostany) do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Policji lub Straży Miejskiej we Włodawie.

  Jednocześnie informuję, że tut. Ośrodek w ramach zapewnienia schronienia i ciepłego posiłku osobom pozbawionym schronienia podpisał porozumienie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie.

  Poniżej aktualny wykaz placówek, w których można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania wsparcia.


      Dyrektor Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie

         /-/ Anna Borkowska-Łuć

  Link do strony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
  www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osób-bezdomnych


  Instytucje publiczne udzielające pomocy

  1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
      Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
      ul. Wołyńska 69
      22-100 Chełm
      tel. (82) 563-01-12

  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
      Al. J. Piłsudskiego 41
      22-200 Włodawa
      tel. (82) 572-13-21

  3. Straż Miejska we Włodawie
      Al. J. Piłsudskiego 41
      tel. (82) 572-10-01

  4. Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
      Al. J. Piłsudskiego 51
      tel. (47) 813-22-09 (dyżurny)

  5. Pogotowie Ratunkowe we Włodawie
      Al. J. Piłsudskiego 64
      tel. (82) 572-50-33
      tel. 112