Zasady udzielania pomocy

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia z pomocy  społecznej  udziela  się  osobom  i  rodzinom,  które  spełniają  warunki  określone  w  

 1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa.
  kropka   w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej  choroby, przemocy w rodzinie, problemów w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, klęski  żywiołowej lub ekologicznej, alkoholizmu lub narkomani.
 2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty tzw. „kryterium dochodowego”, określonego w Ustawie:
                776 zł
 na osobę samotnie gospodarującą,
             kropka   600 zł na każdą osobę w rodzinie.

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji jeżeli dochód ich lub rodziny przewyższa kryterium dochodowe, mogą ubiegać się o ZASIŁEK SPECJALNY

JAK OBLICZA SIĘ DOCHÓD
             kropka   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama, wówczas należy zsumować jej dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
             kropka   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o pomoc mieszka z rodziną, wówczas aby obliczyć łączny dochód rodziny należy zsumować zarobki wszystkich osób w rodzinie (rodzina zgodnie z Ustawą to „osoby spokrewnione lub niespokrewnione   pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”).

W obliczeniach należy uwzględnić miesięczne dochody netto, czyli dochód pomniejszony o podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Od dochodu należy odjąć również kwotę bieżących alimentów, które płaci członek rodziny na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze.
Przy ustaleniu uprawnień rolników i ich rodzin przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 345 zł.

JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK

 1. zgłosić swój problem pracownikowi socjalnemu Ośrodka;
 2. koniecznie przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz inne wymagane zaświadczenia (patrz: zakładka wymagane dokumenty).

Wnioski o udzielenie pomocy wraz z dokumentacją można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie w godzinach pracy Ośrodka.

To należy wiedzieć!

Przyznanie świadczenia musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkiwania lub w miejscu pobytu stałego czy czasowego. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad będzie pytał o informacje dotyczące wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, ich wysokości, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny będzie również wymagał złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Pamiętaj!
Wszystkie informacje jakie zostaną powierzone pracownikowi socjalnemu objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej zobowiązani są poinformować Kierownika tutejszego Ośrodka o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

KIEDY ZASIŁEK NIE ZOSTANIE PRZYZNANY

 • kropka   jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody,
  kropka   jeżeli nie zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty,
  kropka   jeżeli  osoba  ubiegająca się  o pomoc  nie   chce  współpracować  z  pracownikiem  socjalnym  w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień,
  kropka   jeżeli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawienie pieniędzy, uchylanie się od pracy,
  kropka   jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc odmówi zawarcia kontraktu socjalnego lub nie dotrzyma jego postanowień,
  kropka   jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie wyrazi zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację.

ŚWIADCZENIE NIENALEŻNIE POBRANE

Jeżeli świadczenie pieniężne przyznano na podstawie nieprawdziwych informacji lub nie poinformowano pracownika o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej, osoba pobierająca będzie musiała je zwrócić. Świadczenie nienależnie pobrane podlega zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI W SPRAWIE POMOCY

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją o przyznaniu pomocy możesz się odwołać od tej decyzji. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie.