• Kampania społeczna „STOP Przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu” pod Honorowym Patronatem RPO

  Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem kampanię społeczną „STOP Przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia. Inicjatorami i organizatorami wydarzenia są samorzeczniczki i samorzecznicy zrzeszeni w Klubie Świadomej Młodzieży (KŚM) Fundacji AutismTeam, Zespół Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz koalicja organizacji partnerskich.

  Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. W tegorocznej kampanii organizatorzy będą skupiać się na szeroko rozumianej przemocy, której doświadczają osoby w spektrum autyzmu i współodczuwają ich bliscy.

  Podobnie jak w ubiegłych latach, w ramach kampanii zaprezentowane zostaną osobiste doświadczenia osób w spektrum i ich rodzin, a także postulaty młodych samorzeczniczek i samorzeczników z Klubów Świadomej Młodzieży.

 • „Posiłek w szkole i w domu”

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

  Dot. zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci

  Wartość dofinansowania w 2023 roku: 182.400 zł
  Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 228.000 zł

  Gmina Miejska Włodawa realizuje pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023, ogłoszonego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007 z późn. zm.).

  Realizator zadania:
  Zadanie w zakresie dożywiania, w ramach modułu 1 i 2, na terenie gminy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

  Cel Programu:
  Celem Programu w ramach modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.