ASYSTENT RODZINY

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, może zostać przydzielony asystent rodziny.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Do zadań asystenta rodziny należy:
‒ opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
‒ opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
‒ udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
‒ udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi;
‒ wspieranie aktywności społecznej rodzin;
‒ motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
‒ udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
‒ motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
‒ udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
‒ podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
‒ prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
‒ realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
‒ prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym: dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
‒ monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
‒ sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
‒ współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
‒ współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Ważne:
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Osoba do kontaktu:
Barbara Cisło-Kowalska – asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
tel. 082/ 57 21 321 w. 68

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

       /-/ Anna Borkowska-Łuć