RODZINY WSPIERAJĄCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie będą chciały pomagać innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Zadania rodziny wspierającej:
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w:
‒ opiece i wychowaniu dziecka;
‒ prowadzeniu gospodarstwa domowego;
‒ kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rodzina wspierająca nie wyręcza, ale aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji rodzinnych przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:
– organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;
– wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;
– pomocą dzieciom w nauce;
– udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Rodziny wspierające wykonują swoje działania społecznie i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Wymagania dot. rodziny wspierającej:
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Ważne:
Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku (wzór w załączeniu) w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 41.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie w 2023 r. współpracował i zawarł umowy z trzema rodzinami wspierającymi, dzieki temu trzy rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu fukncji opiekuńczo – wychowawczej otrzymały wsparcie.

Szczegółowych informacji dot. rodzin wspierających udziela:
Barbara Cisło-Kowalska – asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
tel. 082/ 57 21 321 w. 55


    Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

      /-/ Anna Borkowska-Łuć


Do pobrania: