Informacja

STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

Stypendia i zasiłki szkolne przysługują:

‒       uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

‒       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

WAŻNE!

‒         miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 600 zł,

‒         miesięczną wysokość dochodu ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na wniosek:

‒         rodziców albo pełnoletniego ucznia,

‒         odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres:

‒         nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,

‒         na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

‒         raz lub kilka razy w roku,

‒         niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

‒         całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

‒         pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

WAŻNE!
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

‒         uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,

‒         słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminów.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

WAŻNE!
Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41.

Wzory wniosków na zasiłki szkolne znajdują się na stronie: http://www.mops.wlodawa.eu
w zakładce: Repozytorium druków / Stypendia i zasiłki szkolne oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.

Szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.

Telefon kontaktowy: 082/ 57 21 321 w. 60.