• „Posiłek w szkole i w domu ” 2023 – podsumowanie

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023

  Wartość dofinansowania w 2023 r.: 182.400 zł
  Całkowita wartość zadania w 2023 r.: 228.000 zł

  Celem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w ramach modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Pomoc może być udzielana w formie posiłku, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności bądź w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

  Realizując ww. zadanie w 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie przyznał 520 świadczeń w formie zasiłku celowego, z których skorzystało łącznie 429 osób w rodzinach.

  Pomocą w formie posiłku objęto 136 osób, łącznie wydano 14 030 posiłków.

  Ponadto ze środków na realizację zadania sfinansowano posiłki 7 dzieciom, na zasadach określonych w programie osłonowym Gminy Miejskiej Włodawa. Łącznie wydano 526 posiłków.

 • „Posiłek w szkole i w domu”

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

  Dot. zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci

  Wartość dofinansowania w 2023 roku: 182.400 zł
  Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 228.000 zł

  Gmina Miejska Włodawa realizuje pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023, ogłoszonego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007 z późn. zm.).

  Realizator zadania:
  Zadanie w zakresie dożywiania, w ramach modułu 1 i 2, na terenie gminy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

  Cel Programu:
  Celem Programu w ramach modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.