• Refundacja podatku VAT

  Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z faktury za dostarczenie paliw gazowych

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie prowadzi nabór wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

  Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy, zwana dalej „refundacją podatku VAT”, przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych (dot. osób fizycznych).

  Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom, którzy:
  ‒ jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystują urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi (dot. gazu ziemnego z sieci gazowej),
  ‒ główne źródło ogrzewania wpisali lub zgłosili do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB,
  ‒ spełniają kryterium dochodowe, tzn. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty: 2.100 zł – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, 1.500 zł na osobę – w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

  Termin składania wniosków o refundację podatku VAT:
  ‒ nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub
  ‒ w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy,

  Sposób i miejsce składania wniosków o refundację podatku VAT:
  Wnioski można składać:
  ‒ na piśmie, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie lub w Punkcie Obsługi Interesantów (Włodawa, al. J. Piłsudskiego 41),
  ‒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  WAŻNE!
  ‒ do wniosku należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę (dot. faktury za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku, a nie faktury za prognozę opłat za gaz),
  ‒ wnioskodawcą jest odbiorca paliw gazowych, tj. osoba, z którą została zawarta umowa na dostarczanie paliw gazowych (nie dowolny członek gospodarstwa domowego).

  Dodatkowe informacje:
  ‒ zasady i tryb refundacji podatku VAT określa ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687),
  ‒ wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.),
  ‒ gospodarstwo domowe oznacza osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące,
  ‒ przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji administracyjnej,
  ‒ informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT zostanie przesyłana wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku we wniosku adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca będzie mógł odebrać ww. informację w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie,
  ‒ wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. w formie papierowej są dostępne w Punkcie Obsługi Interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.

  Do pobrania: