• Nabór uczestników Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  W dniu 1 marca 2024 r. zakończono nabór uczestników Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego na terenie gminy miejskiej Włodawa.

  Zgodnie z umową dot. realizacji ww. zadania, w Programie przewidziano udział 50 osób z niepełnosprawnością.

         /-/ Anna Borkowska-Łuć
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie

 • Nabór uczestników Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
  Program
  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  Wartość dofinansowania / całkowity koszt zadania: 742 081,29 zł

  W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Włodawa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

  Cel Programu:

  Wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

  Uczestnicy Programu:

  Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  ‒       o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

  ‒       o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  ‒       traktowane na równi do wyżej wymienionych.

  Usługi asystencji osobistej będą polegały na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w
  różnych sferach życia, w tym
  wsparcia uczestnika Programu:

  ‒       w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

  ‒       w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

  ‒       w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

  ‒       w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 • Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gmina Miejska Włodawa przystąpiła do naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

  Cel Programu:

  Wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

  Adresaci Programu:

  ‒         dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  ‒         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

  ‒         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  ‒         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych.

  Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby:

  ‒         osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności,

  ‒         osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  ‒         osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.