• Dodatek energetyczny

  INFORMACJA


  Uprzejmie informujemy, że w 2022 r. zostaje zawieszone przyznawanie dodatków energetycznych.

  Na podstawie Art. 15  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. czyli od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

  ZASADY PRZYZNAWANIA

  Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

  Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

     posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
     złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
     zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

  Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 1 maja 2021 r. wynosi:

  1.  dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł/miesiąc;
  2.  dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł/miesiąc;
  3.  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł/miesiąc.

  Należy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

  Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 • Dodatki mieszkaniowe

  Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć u pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za prowadzenie spraw dot. dodatków mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czynnym dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

  KRYTERIA PRZYZNANIA

     posiadanie dochodu nie przekraczającego 125% najniższej emerytury brutto, to jest 1.563,60 zł (na jedną osobę w rodzinie) i 175% najniższej emerytury brutto (dla osoby samotnej), tj. 2.189,04 zł, jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
     posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, bądź uprawnień do przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego
     powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:
  – dla 1 osoby – 45,5 m2
  – dla 2 osób – 52,0 m2
  – dla 3 osób – 58,5 m2
  – dla 4 osób – 71,5 m2
  – dla 5 osób – 84,5 m2
  – dla 6 osób – 91,0 m2
  dla każdej następnej osoby dodatkowo 5,0 m2
  Powierzchnia może zostać zwiększona o dodatkowe 15,0 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszająca się na wózku inwalidzkim.

  WARUNKI UZYSKANIA

  Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami:
     ostatni rachunek za energię elektryczną,
     rachunek za wodę – za miesiąc składania wniosku
     wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować dochody za cały okres rozliczeniowy, to jest za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.
  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 319), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2020 r. poz. 551), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529).
  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” na podstawie ustawy o podatku rolnym.

  Informacje dodatkowe

     wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w miesiącu, w którym kończy się dodatek przyznany wcześniej
     
  dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dacie złożenia wniosku,
   
  bezwzględnie należy pamiętać o regulowaniu na bieżąco różnicy między czynszem a dodatkiem mieszkaniowym; W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Należy pamiętać, że pobierający należności za lokale mieszkalne (zarządca budynku) powinien niezwłocznie zawiadomić organ, który wydał decyzję o przyznaniu dodatku, o powstaniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. Jeżeli tego nie uczyni, a gospodarstwo domowe, któremu został przyznany dodatek nie uiści zaległych opłat, naraża się sam na zwrot organowi kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.

     MOPS ma prawo do sprawdzania stanu majątkowego wnioskodawców i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego; Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 r., poz. 589).

     Zmiany dot. wysokości dochodu wskazanego we wniosku w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.