• Informacja o zmianie w przepisach

  Uprzejmie informujemy o zmianach w przepisach.

  Refundację podatku VAT można otrzymać za okres do 30.06.2024 r.

  W związku z wprowadzonymi zmianami, gospodarstwa domowe stosujące do ogrzewania: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominek gazowy, które są zasilane paliwami gazowymi (gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz propan-butan lub innymi rodzajami gazu palnego, które dostarczane są za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

 • „Posiłek w szkole i w domu ” 2023 – podsumowanie

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023

  Wartość dofinansowania w 2023 r.: 182.400 zł
  Całkowita wartość zadania w 2023 r.: 228.000 zł

  Celem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w ramach modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Pomoc może być udzielana w formie posiłku, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności bądź w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

  Realizując ww. zadanie w 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie przyznał 520 świadczeń w formie zasiłku celowego, z których skorzystało łącznie 429 osób w rodzinach.

  Pomocą w formie posiłku objęto 136 osób, łącznie wydano 14 030 posiłków.

  Ponadto ze środków na realizację zadania sfinansowano posiłki 7 dzieciom, na zasadach określonych w programie osłonowym Gminy Miejskiej Włodawa. Łącznie wydano 526 posiłków.

 • Nabór uczestników Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
  Program
  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  Wartość dofinansowania / całkowity koszt zadania: 742 081,29 zł

  W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Włodawa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

  Cel Programu:

  Wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

  Uczestnicy Programu:

  Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  ‒       o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

  ‒       o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  ‒       traktowane na równi do wyżej wymienionych.

  Usługi asystencji osobistej będą polegały na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w
  różnych sferach życia, w tym
  wsparcia uczestnika Programu:

  ‒       w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

  ‒       w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

  ‒       w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

  ‒       w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 • Wystawa „SZTUKA I TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ”

  W dniu 21.02.2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie otwarto wystawę prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie pn. „SZTUKA I TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ”. Prace powstawały przez kilkanaście lat i są efektem udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez WTZ. Prezentowane były dzieła malarskie, hafciarskie, rękodzieło artystyczne, stolarskie oraz prace powstałe w czasie zajęć arteterapii.

  Wernisaż uświetnił występ muzyczny uczestniczki WTZ.

  Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Włodawy.

 • Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

   W związku z przystąpieniem przez Gminę Miejską Włodawa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.