Formy udzielania stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE

może być udzielone w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wyrównawczych, wykraczających poza ten plan, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w formie:

1) zakupu podręczników szkolnych do klasy, do której uczeń uczęszcza, według obowiązującego wykazu w danej szkole;
2) zakupu lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego, z wyjątkiem poradników hobbistycznych;
3) zakupu zeszytów i przyborów szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych niezbędnych na danym etapie kształcenia wskazanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza;
4) zakupu stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego, w tym stroju wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych poza salą gimnastyczną;
5) zakupu komputera, części do komputera, edukacyjnych programów komputerowych, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów abonamentu za korzystanie z Internetu;
6) zakupu biurka i krzesła, służącego wyłącznie do nauki w domu;
7) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kina, teatru, na wystawę, gdy wyjazd organizuje szkoła;
8) opłat związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie;
9) opłat czesnego w szkołach niepublicznych.

Stypendium szkolne udzielone w ww. formie będzie przekazywane rodzicom uczniów / opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia, jako całkowita lub częściowa refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie przedłożonych oryginałów dokumentów księgowych, dotyczących dofinansowania kosztów zakupów i opłat.

Refundacji kosztów poniesionych opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kina, teatru, na wystawę, gdy wyjazd organizuje szkoła, dokonuje się na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora szkoły będącej organizatorem wycieczki, wyjścia lub wyjazdu do kina, teatru, na wystawę.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.:
– podręczniki i lektury szkolne do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
– okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny,
– kamera i mikrofon do komputera oraz programy komputerowe inne niż edukacyjne,
– regały na książki, lampka na biurko, stojak na płyty CD,
– odzież i obuwie służące do codziennego noszenia, a także wydatki opisane w sposób następujący: kurtki sportowe, spodnie sportowe, koszule sportowe, bluzki sportowe, czapki sportowe, odzież sportowa, swetry, bielizna itp.,
–  strój galowy np. na studniówkę lub komunię,
– opłaty za: komitet rodzicielski, ochronę w szkole, wyżywienie w szkole, ubezpieczenia uczniów, wyjazd na obozy i zimowiska rekreacyjne, udział w imprezach klasowych i szkolnych jak wigilia lub studniówka, naprawę sprzętu komputerowego, Internet z usługą TV.

WAŻNE !
Dokumenty księgowe (faktury lub rachunki) muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę, tj. na rodzica / opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Jeśli o stypendium wnioskował rodzic, to faktury i rachunki powinny być wystawione na tego rodzica. Niewłaściwe są faktury i rachunki wystawione na małoletnie dziecko.
Faktury i rachunki muszą odnosić się do kosztów poniesionych w okresie, na jaki zostało przyznane stypendium. Jeśli stypendium przyznano na okres od 1 lutego do 31 marca, to daty zakupu na fakturach i rachunkach powinny mieścić się w tym przedziale czasowym.
Na fakturach potwierdzających koszty abonamentu za korzystanie z Internetu musi być wskazany okres, za jaki poniesiono te opłaty, np. „abonament za miesiąc …” lub: „opłata za okres od … do …”. Faktury na których podano jedynie zapis: „opłata abonamentowa za Internet” lub „abonament za łącze internetowe” są nieprecyzyjne.
Istotne jest także, by na fakturach lub rachunkach dokumentujących zakup plecaka lub obuwia i stroju sportowego ww. rzeczy miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe” (plecak szkolny, obuwie sportowe). Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie lub nie posiada identyfikatora, upoważniony sprzedawca może potwierdzić fakt zakupu artykułu sportowego na odwrocie rachunku wraz z pieczątką sklepu, pieczątką imienną (jeśli posada) i czytelnym podpisem sprzedawcy.

Nie będą uwzględniane faktury i rachunki:
– z błędnie wpisanym nazwiskiem, imieniem lub adresem odbiorcy,
– z naniesionymi poprawkami, skreśleniami itp.,
– z błędami w obliczeniach (różnice w wartości zakupionych przedmiotów i w podsumowaniu zakupu),
– z datą zakupu z miesięcy, kiedy nie istniało prawo do stypendium,
– na których nie wskazano okresu, za jaki została wniesiona opłata abonamentowa za Internet.