Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej MOPS we Włodawie.


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie wszystkie są dostępne cyfrowo w całości,
• nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami
• możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek,
• możliwość powiększania wielkości liter na stronie.

Strona nie posiada
• wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
• podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.
• możliwość zmiany kontrastu strony,
• możliwość wyboru zmiany układu strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• E-mail: mops@wlodawa.eu
• Telefon: 82 5731-321
• Adres korespondencyjny: Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
• Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
• E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
• Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zlokalizowany jest przy Al. J. Piłsudskiego 41 w budynku Urzędu Miasta we Włodawie. Wejście główne, nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od strony dziedzińca. Aktualnie punkt obsługi klienta znajduje się na parterze. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Ośrodek nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.