Formy udzielanej pomocy

Pomoc społeczna  umożliwia  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych  tym,  którzy  nie są w  stanie  sami  ich  pokonać, wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie  na  poziomie  powiatów  oraz  wójtowie,  burmistrzowie  (prezydenci miast)  na  poziomie gmin. Realizując zadania  pomocy  społecznej współpracują  oni, na  zasadzie  partnerstwa,  z  organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • Kropka   pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynoszącego 776 zł),
 • Kropka   pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie).

Wysokość zasiłku stałego:

 • Kropka   w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • Kropka   w przypadku osoby w rodzinie – różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;
 • Kropka   kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:w przypadku niezdolności do pracy z tytułu wieku – w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w artykule 24 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony.

Zasiłek stały przyznaje się na okres:

 • Kropka   w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego
i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i przez mężczyznę 65 lat.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Za osoby pobierające zasiłek stały odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest niepodleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   wniosek o przyznanie zasiłku stałego,
 • Kropka   dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:
 •       kropka2   Osoba bezrobotna – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
 •       kropka2   Osoba niepełnosprawna – decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
 •       kropka2   Emeryt (rencista) – odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.
 •       kropka2   Rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie w tym okresie.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • Kropka   osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • Kropka   rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 • Kropka   długotrwałą chorobę;
 • Kropka   niepełnosprawność;
 • Kropka   bezrobocie;
 • Kropka   możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego:

 • Kropka   w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodzin –  50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej / rodziny a dochodem tej osoby / rodziny;
 • Kropka  kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   wniosek o przyznanie zasiłku okresowego,
 • Kropka  dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:
 •       kropka2   Osoba pracująca – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (przychód pomniejszony o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku,
 •       kropka2   Osoba bezrobotna – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
 •       kropka2   Osoba niepełnosprawna – decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek z renty oraz orzeczenie o niepełnosprawności z poprzedniego miesiąca,
 •       kropka2   Emeryt (rencista) – odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.
 •       kropka2   Rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie w powyższym zakresie.

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy przysługuje:

 • Kropka   osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • Kropka   rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny,
 • Kropka   osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne,
 • Kropka   osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

 • Kropka   żywności,
 • Kropka   leków i leczenia,
 • Kropka   opału,
 • Kropka   odzieży,
 • Kropka   niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp.

Wysokość zasiłku celowego:

Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   wniosek o przyznanie zasiłku celowego,
 • Kropka   dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:
 •      kropka2   Osoba pracująca – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (przychód pomniejszony o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiaca złożenia wniosku,
 •       kropka2   Osoba bezrobotna – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
 •       kropka2   Osoba niepełnosprawna – decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek renty z poprzedniego miesiaca oraz orzeczenie o niepełnosprawności z poprzedniego miesiąca,
 •       kropka2   Emeryt (rencista) – odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca,
 •       kropka2   Rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie w powyższym zakresie.

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

POMOC RZECZOWA I SCHRONIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy rzeczowej i schronienia w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwosći ich zabezpieczenia w formie rzeczowej jak np.: opał, środki czystości, kołdry, odzież i obuwie, itp.

 • Kropka   Schronienie – następuje   poprzez   przyznanie  tymczasowego  miejsca   noclegowego   w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).
 • Kropka   Posiłek – zgodnie z ustawą Ośrodek zapewnia  gorący posiłek osobom, które własnym  staraniem   nie   mogą  go   sobie  z apewnić.
 •      Ośrodek  realizuje  rządowy  program  w zakresie dożywiania oraz przyznaje posiłek osobom potrzebującym.
 • Kropka   Niezbędne ubranie- przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Ośrodek pozyskuje używaną odzież i obuwie od mieszkańców i przekazuje potrzebującym.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

 • Kropka   osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 • Kropka   osobom które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc m. in. w zakresie:

 • Kropka   pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • Kropka   sprawowania opieki higienicznej,
 • Kropka   zalecanej przez lekarza pielęgnacji,
 • Kropka   zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje do wykonania zawodu w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Odpłatność za usługi :

Świadczenia w formie usług opiekuńczych  są odpłatne.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

 1. Obecnie pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 28 zł.
 2. Osoby korzystające z usług wnoszą odpłatność wg. następujących zasad:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobe w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznejWskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny 1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla:
Osoba samotnie gospodarującaOsoba w rodzinie
do 100% kryteriumBezpłatnieBezpłatnie
powyżej 100 % do 150 %20%25 %
powyżej 150 % do 200 %30 %35 %
powyżej 200 % do 250 %35 %40 %
powyżej 250 % do 300 %40 %45 %
powyżej 300 % do 350 %55 %60 %
powyżej 350 % do 400 %70 %80 %
powyżej 400 % do 500 %80 %90 %
powyżej 500 %100 %100 %

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.

ŚWIADCZENIOBIORCY

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób dorosłych, określonych w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tj.:
‒ chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
‒ upośledzonych umysłowo;
‒ wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach ze specjalistycznych usług opiekuńczych mogą korzystać dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, pozbawione dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają w wystarczającym zakresie możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

CEL I ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH (rodzaje usług)

‒ Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (w tym m.in.: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi);
‒ Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia (w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny);
‒ Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
‒ Pomoc mieszkaniowa (w tym: w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych);
‒ Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:
osoby samotnie gospodarującejosoby w rodzinie
do 100% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznejnieodpłatnienieodpłatnie
powyżej 100% do 220%1,5%3,5%
powyżej 220% do 250%10%15%
powyżej 250% do 300%15%25%
powyżej 300% do 400%30%45%
powyżej 400% do 500%50%65%
powyżej 500% do 600%75%85%
powyżej 600%100%100%

Opłata za specjalistyczne usługi stanowi iloczyn ceny za 1 godzinę specjalistycznych usług, wskaźnika odpłatności określonego w procentach oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania wynika z umów zawartych pomiędzy Gminą Miejską Włodawa – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włodawie a Wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W 2024 r. ceny są następujące:

 1.Rodzaj usług: uczenie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego
 Wykonawca: Ośrodek Terapii i Rozwoju ARTEJA  Jolanta Madej we WłodawieCena za 1 godz.: 100,00 zł
 2.Rodzaj usług: usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług, w tym:
a.rodzaj zajęć: arteterapia i terapia taktylnaWykonawca: Ośrodek Terapii i Rozwoju ARTEJA Jolanta Madej we WłodawieCena za 1 godz.: 120,00 zł
b.rodzaj zajęć: terapia rękiWykonawca: Daniel PolakCena za 1 godz.: 100,00 zł
c.rodzaj zajęć: terapia logopedycznaWykonawca: Anna Bajko-KsiążekCena za 1 godz.: 80,00 zł
d.rodzaj zajęć: terapia behawioralnaWykonawca: Joanna ToporkiewiczCena za 1 godz.: 100,00 zł
e.rodzaj zajęć: terapia integracji sensorycznejWykonawca: Katarzyna OlszewskaCena za 1 godz.: 100,00 zł

DO POBRANIA

PRACA SOCJALNA

    Praca socjalna świadczona jest osobom/rodzinom bez względu na posiadane dochód i ma na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Osobę, kieruje się do Domu Pomocy Społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

Czym są Domy Pomocy Społecznej?
Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na  poziomie  obowiązującego standardu – w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Organizacja Domu Pomocy Społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez DPS uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 

Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • Kropka   osób w podeszłym wieku,
 • Kropka   osób przewlekle somatycznie chorych,
 • Kropka   osób przewlekle psychicznie chorych,
 • Kropka   dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Kropka   dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Kropka   osób niepełnosprawnych fizycznie.

Jak uzyskać skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?

Postępowanie w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej a następnie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Pracownik socjalny ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje niezbędne dokumenty. Całość dokumentacji przekazywana jest do właściwej Instytucji, której podlega dany Dom Pomocy Społecznej, do którwego kierowana jest osoba.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalają i ogłaszają w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku:

 • Kropka   w DPS o zasięgu gminnym – wójt (burmistrz, prezydent miasta);
 • Kropka   w DPS o zasięgu powiatowym – starosta;
 • Kropka   w regionalnym DPS – marszałek województwa.

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego -zgodnie z zawartą z Kierownikiem Ośrodka umową:

 • Kropka   w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
 • Kropka   w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –  w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Wymagane dokumenty do przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej:

 • Kropka   pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • Kropka   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 • Kropka   rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej u osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej,
 • Kropka   opinia dot. stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • Kropka   w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych- zaświadczenie/opinia psychiatry,
 • Kropka   w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie- zaświadczenie/opinia psychologa,
 • Kropka   decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno- rentowego o wysokości renty lub emerytury,
 • Kropka   rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS,
 • Kropka   pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • Kropka   inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Przed złożeniem wniosku w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, prosimy o wstępną rozmowę z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.

SPRAWIENIE POGRZEBU

Zorganizowanie pogrzebu,  w  tym  osobom  bezdomnym,  należy  do  obowiązkowych  zadań  własnych  gminy.  Forma  pomocy  świadczona  jest  dla  osób  nie  posiadających  rodziny  i własnego źródła utrzymania. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawia pogrzeb osobom:

 • Kropka   samotnym zamieszkałych na terenie Gminy;
 • Kropka   bezdomnym i o nie ustalonej tożsamości, zmarłym na terenie Gminy;
 • Kropka   będącym członkami rodziny, której dochody nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ZUS lub KRUS.

Zakres usług pogrzebowy obejmuje wszystkie podstawowe czynności:

 • Kropka   zakup trumny,
 • Kropka   zakup niezbędnego ubrania w razie potrzeby,
 • Kropka   korzystanie z chłodni lub prosektorium,
 • Kropka   przygotowanie zwłok,
 • Kropka   przewóz zwłok,
 • Kropka   przygotowanie grobu,
 • Kropka   obsługa przy pochówku, udział duchownego.

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

RZĄDOWY PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Pomoc w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomoc jest udzielana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Dlatego też, aby pomoc mogła być udzielona, konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Kryterium dochodowe:

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. odpowiednio:

 • Kropka   dla osoby samotnie gospodarującej – nie może przekraczać 1 051,50 zł,
 • Kropka   dla osoby w rodzinie – nie może przekraczać 792 zł.

Formy pomocy:

W ramach Programu są realizowane działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie:

 • Kropka   posiłku,
 • Kropka   świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie udziela pomocy w formie posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole w formie zakupu posiłków.

Świadczenia przyznawane są na wniosek:

 • Kropka   rodziców (opiekuna prawnego) dziecka albo na wniosek pełnoletniego ucznia,
 • Kropka   zainteresowanego mieszkańca,
 • Kropka   z urzędu.