• Pomoc żywnościowa

  Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2023

   W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

  Z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  ‒         1.823,60  PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

  ‒         1.410,00  PLN dla osoby w rodzinie.

  Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa:

  ‒         osoby z niepełnosprawnościami,

  ‒         osoby bezdomne,

  ‒         obywatele państw trzecich,

  ‒         osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);

  ‒         pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

  Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie wydają skierowania do Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2023. Osoby zainteresowane zapraszam do Ośrodka.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie

  /-/ Anna Borkowska-Łuć

  ‒         

  ‒ Wytyczne Instytucji Zarządzającej – Podprogram 2023

  ‒  

  ‒ Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)

 • POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

  Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom pozbawionym schronienia, apeluję do Państwa o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie bezdomnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

  Szczególnie w okresie jesienno-zimowym proszę o przekazanie informacji o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania (klatki schodowe, ogródki działkowe, pustostany) do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Policji lub Straży Miejskiej we Włodawie.

  Jednocześnie informuję, że tut. Ośrodek w ramach zapewnienia schronienia i ciepłego posiłku osobom pozbawionym schronienia podpisał porozumienie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie.

  Poniżej aktualny wykaz placówek, w których można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania wsparcia.


      Dyrektor Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie

         /-/ Anna Borkowska-Łuć

  Link do strony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
  www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osób-bezdomnych


  Instytucje publiczne udzielające pomocy

  1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
      Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
      ul. Wołyńska 69
      22-100 Chełm
      tel. (82) 563-01-12

  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
      Al. J. Piłsudskiego 41
      22-200 Włodawa
      tel. (82) 572-13-21

  3. Straż Miejska we Włodawie
      Al. J. Piłsudskiego 41
      tel. (82) 572-10-01

  4. Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
      Al. J. Piłsudskiego 51
      tel. (47) 813-22-09 (dyżurny)

  5. Pogotowie Ratunkowe we Włodawie
      Al. J. Piłsudskiego 64
      tel. (82) 572-50-33
      tel. 112

 • Paczki żywnościowe dla potrzebujących

  Dzięki wsparciu Parafii św. Ludwika we Włodawie Podopieczni naszego Ośrodka otrzymali paczki żywnościowe, które zostały im przekazane przy okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

  Serdecznie dziękujemy Ojcu Przeorowi Markowi Nowackiemu za współpracę z naszym Ośrodkiem. Podziękowania przekazujemy również Parafianom, ponieważ dzięki ich ofiarności zorganizowano pomoc.

 • „Cyberbezpieczeństwo seniorów” – relacja

  „Cyberbezpieczeństwo seniorów” to tytuł pierwszego spotkania projektu profilaktycznego „BEZPIECZNY SENIOR – OCHRONA I WSPARCIE SENIORA W WALCE Z ZAGROŻENIAMI”. Wykład poprowadził p. Jarosław Bareja – informatyk, administrator sieci komputerowej lokalnego operatora telekomunikacyjnego, redaktor prowadzący włodawski portal internetowy pod adresem www.elbi.pl. Poprzez edukację pragniemy podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością, patologiami w cyberprzestrzeni oraz wykształcić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Projekt dofinansowany jest z Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie.