• Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gmina Miejska Włodawa przystąpiła do naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

  Cel Programu:

  Wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

  Adresaci Programu:

  ‒         dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  ‒         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

  ‒         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  ‒         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych.

  Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby:

  ‒         osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności,

  ‒         osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  ‒         osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.