Cele pomocy

Główne cele pomocy społecznej

  1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej- dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
  3. Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
  4. Zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
  5. Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.