Dodatek energetyczny

INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, że w 2022 r. zostaje zawieszone przyznawanie dodatków energetycznych.

Na podstawie Art. 15  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. czyli od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

ZASADY PRZYZNAWANIA

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

   posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
   złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
   zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 1 maja 2021 r. wynosi:

  1.  dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł/miesiąc;
  2.  dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł/miesiąc;
  3.  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł/miesiąc.

Należy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).