Rodzaje świadczeń rodzinnych

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • Kropka   95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • Kropka   124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • Kropka   135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty 674 zł na osobę.

Natomiast, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • Kropka   18 roku życia,
 • Kropka   21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
 • Kropka   24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • Kropka   dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • Kropka   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • Kropka   osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • Kropka   pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • Kropka   osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 •       kropka2   rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 •       kropka2   ojciec dziecka jest nieznany,
 •       kropka2   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 •       kropka2   sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • Kropka   członkowi  rodziny  przysługuje  na  dziecko  zasiłek  rodzinny  za  granicą,  chyba  że  przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
 • Kropka   kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),
 • Kropka   skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • Kropka   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • Kropka   zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
 • Kropka   zaświadczenie  szkoły,  w  przypadku,  gdy  dziecko  ukończyło  18  rok  życia, lub  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,  oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej,
 • Kropka   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  lub  oświadczenia,
 • Kropka   w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty oraz umowa o pracę,
 • Kropka   dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • Kropka   zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
 • Kropka   zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 • Kropka   oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,
 • Kropka   zaświadczenie ze szkoły z wyszczególnieniem otrzymanego stypendium,
 • Kropka   kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica  dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • Kropka   informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • Kropka   kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
 • Kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Kropka   dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • Kropka   dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Kropka   dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Kropka   dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Kropka   dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • Kropka   dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • Kropka   dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Wysokość dodatku:

 • kropka   dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości: 1 000 zł.

Od  1 stycznia  2012   roku  prawo  do  dodatku  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  urodzenia  dziecka  i  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • kropka   zaświadczenie lekarskie potw. pozostawanie kobiety pod opieką lekarską,
 • kropka   skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • kropka   kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o zapomogę  (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),
 • kropka   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  lub  oświadczenia,
 • kropka   zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
 • kropka   zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 • kropka   informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do zapomogi.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:

 • kropka   24 miesięcy kalendarzowych;
 • kropka   36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • kropka   72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 • kropka   bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • kropka   podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • kropka   dziecko  przebywa  w   placówce  zapewniającej  całodobową  opiekę przez  więcej  niż  5  dni   w tygodniu z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawaowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • kropka   w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz – strona o zasiłku rodzinnym);
 • kropka   zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego alboo świadczenie;
 • kropka   zaświadczenie z ZUS stwierdzające, że osoba była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych alboo świadczenie;
 • kropka   zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki alboo świadczenie;
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium w/w państw.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • kropka   drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • kropka   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • kropka   ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje w wysokości po 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Natomiast w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi po 273 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 546 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz – strona o zasiłku rodzinnym);
 • kropka   kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
 • kropka   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • kropka   kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie alimentów;
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Niezbędne dokumenty:

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • kropka   do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • kropka   powyżej  16  roku  życia  do  ukończenia  24 roku  życia  jeżeli  dziecko legitymuje  się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:

 • kropka   90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • kropka   110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz – strona o zasiłku rodzinnym),
 • kropka   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu  dziecka  a  także  osobie    uczącej    się    na    częściowe    pokrycie    wydatków   związanych   z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100 zł.

Wniosek  o  wypłatę  dodatku  składa  się  do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Niezbędne dokumenty:

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek  przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje   na pokrycie  części  wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w  której znajduje się  siedziba  szkoły  a  także  na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły.
Dodatek przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu oraz osobie uczącej się. Dodatek nie przysługuje studentom.

Wysokość dodatku:

 • kropka   113 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła,
 • kropka   69 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz – strona o zasiłku rodzinnym),
 • kropka   zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • kropka   dokument  potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia świadczeń.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek  pielęgnacyjny  przyznaje   się   w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających  z  konieczności zapewnienia  osobie  niepełnosprawnej  opieki  i  pomocy  innej  osoby  w  związku  z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • kropka   niepełnosprawnemu dziecku;
 • kropka   osobie   niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • kropka   osobie, która ukończyła 75 lat;
 • kropka   osobie  niepełnosprawnej  w wieku  powyżej  16  roku  życia  legitymującej  się  orzeczeniem o umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli  niepełnosprawność  powstała  w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość świadczenia:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym bez względu na dochód.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • kropka   osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • kropka   osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • kropka   dowód osobisty wnioskodawcy,
 • kropka   akt urodzenia dziecka,
 • kropka   orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • kropka   inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w zależności od sytuacji rodziny.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • kropka   nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 • kropka   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się:

 • kropka   Matka lub ojciec,
 • kropka   Opiekun faktyczny dziecka,
 • kropka   Rodzina zastępcza spokrewniona,
 • kropka   Pełnoletnie dziecko na rodzica,
 • kropka   Osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo) ale tylko jeżeli zostały spełnione łącznie trzy warunki:
 •       kropka2   rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
 •       kropka2   poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
 •       kropka2   nie ma ustanowionego  opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Powyższe osoby mogą złożyć wniosek pod warunkiem niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności   stałej  lub długotrwałej    opieki   lub  pomocy  innej   osoby   w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności  stałego  współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Świadczenia pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Wysokość świadczenia:

Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2.119 zł miesięcznie;

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • kropka   osoba  sprawująca  opiekę  ma  ustalone  prawo  do emerytury,  renty,  renty  rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • kropka   osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • kropka   osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • kropka   osoba  wymagająca  opieki  została  umieszczona  w  rodzinie zastępczej, z   wyjątkiem   rodziny   zastępczej    spokrewnionej,   rodzinnym   domu   dziecka  albo,  w  związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową  opiekę,  w  tym  w   specjalnym  ośrodku  szkolno – wychowawczym, z  wyjątkiem  podmiotu  wykonująceg  o działalność   leczniczą  i  korzysta w  niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • kropka   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • kropka   członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • kropka   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest wydane na stałe lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność ww. orzeczenia.

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • kropka   dowód osobisty wnioskodawcy,
 • kropka   orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
 • kropka   dokument potwiedzający naukę w szkole lub szkole wyższej jeżeli niepelnosprawność powstała między 18 a 25 rokiem życia,
 • kropka   postanowienie  sądu o  ustanowieniu  rodziny  zastępczej przypadku gdy o świadczenie ubiega się spokrewniona rodzina zastępcza,
 • kropka   zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki alboo świadczenie,
 • kropka   inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w zależności od sytuacji rodziny.

W przypadku gdy wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności w stosunku do osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny– czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także  współmałżonkowie jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej w  związku  z  koniecznością  prawowania  stałej opieki  nad  osobą legitymującą się  orzeczeniem  o  znacznym   stopniu  niepełnosprawności   albo  orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Orzeczenia osób wymagających opieki nie muszą  też spełniać takiego warunku, który wprowadzono przy nowym świadczeniu pielęgnacyjnym, czyli że niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia ale podczas nauki  w szkole lub szkole wyższej.

Wprowadzono kryterium dochodowe764 zł.
W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin:
rodziny osoby sprawującej opiekę   i rodziny osoby wymagającej opieki.

Wysokość świadczenia:

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi  620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

 • kropka   ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • kropka   podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 • kropka   ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • kropka   legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny   zastępczej    spokrewnionej,  w   rodzinnym   domu  dziecka  albo,  w  związku  z koniecznością kształcenia,  rewalidacji lub  rehabilitacji,  w  placówce  zapewniającej   całodobową   opiekę, w  tym  w specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym  z   wyjątkiem   podmiotów   wykonujących   działalność    leczniczą   i   korzysta  w  niej  z  całodobowej  opieki  przez  więcej niż 5 dni w tygodniu;

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5. na  osobę  wymagającą  opieki  jest ustalone prawo  do  dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6. na   osobę  wymagającą   opieki  członek  rodziny   jest  uprawniony   za  granicą  do  świadczenia    na     pokrycie  wydatków   związanych   z    opieką,  chyba  że    przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  lub dwustronne  umowy o zabezpieczeniu  społecznym stanowią inaczej.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • kropka   dowód osobisty wnioskodawcy,
 • kropka   orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
 • kropka   zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie,
 • kropka   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  lub  oświadczenia,
 • kropka   zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
 • kropka   zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 • kropka   inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w zależności od sytuacji rodziny.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA („BECIKOWE”)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Wysokość zapomogi:

Jednorazową zapomogę przyznaje się jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Od 1 stycznia 2012 roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka oraz które przysposobiły dziecko).

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Termin składania wniosku:

 • kropka   12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka,
 • kropka   12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieka albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia- w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego,
 • kropka   wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
2. Zaświadczenie, od którego tygodnia ciąży matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka oraz które przysposobiły dziecko),
3. Dokumenty wyjaśniające sytuacje dochodową rodziny:

kropka zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne każdego pełnoletniego członka rodziny w roku bazowym, tylko w przypadku gdy składki były opłacane przez KRUS, lub gdy członek rodziny pobiera świadczenie emerytalne/rentowe z ZUS;
kropka oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku bazowym, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ryczałtu;
kropka oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku bazowym (m.in.: dochody uzyskiwane za granicą, alimenty na rzecz dzieci, stypendia);
kropka zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku bazowym (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);
kropka w przypadku utraty dochodów z roku bazowego należy przedłożyć dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowę zlecenie, PIT 11);
kropka w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, należy przedłożyć zaświadczenie określające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
kropka odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
kropka orzeczenie sądu o powołanie opiekuna prawnego dziecka;
kropka zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, w indywidualnych przypadkach;
kropka inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka.