Aktualności

PKPS

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zakończył realizację dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ww. zmiany wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społwcznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).


Ważne
Od 1 stycznia 2022 r. kwoty są następujące:
- kryterium dla osoby samotnie gosodarującej: 776,00 zł
- kryterium dla osoby w rodzinie: 600,00 zł
- maksymalna kwota zasiłku stałego: 719,00 zł
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego: 345,00 zł


  Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

      /-/ Anna Borkowska-Łuć

ŚWIADCZENIE 500+ W 2022 ROKU


   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 stycznia 2022 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.
Tutejszy Ośrodek będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom pozbawionym schronienia, apeluję do Państwa o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie bezdomnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie serdecznie dziękuje młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania we Włodawie za pomoc w pracach związanych z uporządkowywaniem mieszkań socjalnych. Pomoc ta, której tak chętnie młodzi uczestnicy Ośrodka udzielają, jest dowodem na to, że można na wspaniałą włodawską młodzież zawsze liczyć.
   Jednocześnie dziękujemy również Opiekunom młodzieży Ośrodka za wszechstronną pomoc.
Współpraca MOPS z OSiW jest wzorowa i na pewno taką pozostanie.

2021 Kampania 16 DNI Przeciw przemocy ze wzgl

 

Jesteś tutaj: Strona główna