Aktualności

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie serdecznie dziękuje młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania we Włodawie za pomoc w pracach związanych z uporządkowywaniem mieszkań socjalnych. Pomoc ta, której tak chętnie młodzi uczestnicy Ośrodka udzielają, jest dowodem na to, że można na wspaniałą włodawską młodzież zawsze liczyć.
   Jednocześnie dziękujemy również Opiekunom młodzieży Ośrodka za wszechstronną pomoc.
Współpraca MOPS z OSiW jest wzorowa i na pewno taką pozostanie.

2021 Kampania 16 DNI Przeciw przemocy ze wzgl

 

Informuję, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
wydają skierowania do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ – Podprogram 2021


   Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
‒ 1.542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
‒ 1.161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

   Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa:
‒ bezdomni,
‒ niepełnosprawni,
‒ migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
‒ pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

         /-/ Anna Borkowska-Łuć

 

   Gmina Miejska Włodawa podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji”.
   Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie. Pozyskano środki finansowe w kwocie 98.999 zł.
   Pozyskane środki zostają przeznaczone na zakup paczek żywnościowo-higienicznych dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.
   Ponadto do Świetlicy Środowiskowej we Włodawie, działającej w strukturach Ośrodka zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie podnoszące jej poziom bezpieczeństwa. Również zostanie zorganizowana pomoc psychologiczna dla wychowanków Świetlicy.

   W dniu 7 października 2021 r. odbyło się szkolenie, którym objęto pracowników naszego Ośrodka. Celem szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych podczas wykonywania przez nich czynności zawodowych.

SKMBT C22021090808340

Grupa Pomocy Humanitarnej PCK Lublin
Członkowie PCK Oddziału we Włodawie
Pracownicy Urzędu Gminy we Włodawie


   W imieniu własnym i Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie składam Państwu serdecznie podziękowania za poświęcony czas i zaangażowanie w działania na rzecz osób poszkodowanych w zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 31 sierpnia 2021 r. we Włodawie.
Państwa życzliwość i szlachetny gest są wyrazem odpowiedzialności, empatii i głębokiej potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To postawa godna naśladowania.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie

plakat 01

Jesteś tutaj: Strona główna