Aktualności


Program osłonowy Gminy Miejskiej Włodawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.), zgodnie, z którym do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Муніципальний центр соціального захисту у Влодаві повідомляє, що виплата одноразової грошової допомоги громадянам України (300 злотих) розпочалася з 14 квітня 2022 року.

Особи, які не вказали у заяві номер банківського рахунку, зобов’язані забрати зазначену вище допомогу в касі Bank Pekao S.A. у Влодаві за адресою: Al.  J. Piłsudskiego 47 - до 30 квітня 2022 року.

Виплата допомоги стосується заяв поданих до Центру у березні 2022 року.

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej we Włodawie informuje, że wypłata dodatku osłonowego z wniosków złożonych w styczniu 2022 r. nastąpi do dnia 31 marca 2022 r.

Osoby nieposiadające konta bankowego przyznane dodatki powinny odebrać w kasie Banku Pekao S.A. we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 47 do dnia 31 marca 2022 r.

PKPS

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zakończył realizację dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ww. zmiany wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społwcznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).


Ważne
Od 1 stycznia 2022 r. kwoty są następujące:
- kryterium dla osoby samotnie gosodarującej: 776,00 zł
- kryterium dla osoby w rodzinie: 600,00 zł
- maksymalna kwota zasiłku stałego: 719,00 zł
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego: 345,00 zł


  Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

      /-/ Anna Borkowska-Łuć

ŚWIADCZENIE 500+ W 2022 ROKU


   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 stycznia 2022 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.
Tutejszy Ośrodek będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Jesteś tutaj: Strona główna