Aktualności

"Kromka chleba"

Nr sprawy: MOPS.271.1.2015.AS                                                                   Włodawa, dnia 24.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii.

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji poszczególnych zadań objętych zamówieniem następujące oferty:

Początek roku szkolnego w życiu każdego ucznia jest dniem wyjątkowym. Energetyczne plecakiSzczególnie dla pierwszoklasistów, którzy dopiero rozpoczynają edukację. Jest to również spory wydatek dla rodziców, których nie zawsze są w stanie zapewnić swoim pociechom niezbędne wyprawki. Z myślą o dzieciach z rodzin o niskim statusie materialnym PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość przy współprace z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włodawie przygotowała akcję „Energetyczny tornister”. Dwadzieścioro dzieci z Włodawy otrzymało plecaki w których znalazły się zeszyty, bloki rysunkowe, kredki i piórnik z wyposażeniem.

Uroczyste wręczenie wyprawek szkolnych odbyło się na terenie tzw. Kiszarni w Orchówku. W tej szczególnej chwili maluchom z Włodawy towarzyszył burmistrz Wiesław Muszyński i Anna Borkowska – Łuć Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Łącznie w ramach akcji „Energetyczny tornister” obdarowanych zostało ponad stu uczniów z terenu powiatu włodawskiego. Po części oficjalnej na dzieci czekały kiełbaski z grilla i zabawy z klownem.

Pliki do pobrania

Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej tego ucznia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dochód netto na osobę w rodzinie ucznia, z miesiąca poprzedzającego datę złożenie wniosku, nie może przekroczyć kwoty 456 zł.

Stypendium jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że:

Od dnia 10 sierpnia 2015 r. będzie można pobrać druk wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w siedzibie MOPS przy ul. Al. J. Piłsudskiego 41,  pokój 28.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od 1 października jednego roku, do 30  września  roku następnego.

z up. Burmistrza
Anna Borkowska – Łuć
Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jesteś tutaj: Strona główna