Aktualności

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z realizacją talonów na zakup artykułów żywnościowych w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Włodawy, nr sprawy: MOPS.271.4.2016.KZ z dnia 05.12.2016 r.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty, w tym trzy spełniające wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykaz ofert spełniających warunki postępowania przedstawia poniższa tabela.

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawców, którzy

złożyli oferty

Liczba

otrzymanych punktów

[ pkt]

1 Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25 85 %
2

Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa  „SLAWEX” Janusz Sławiński

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 5

90 %
3

Firma Produkcyjno - Handlowa

Teresa i Henryk Siemiak Spółka Jawna

22-200 Włodawa, ul. Saska 5

100 %

Do realizacji wybrano ofertę, którą złożyła Firmę Produkcyjno - Handlowa Teresa i Henryk Siemiak, 22-200 Włodawa, ul. Saska 5 i która uzyskała 100 % punktów.

               Kierownik MOPS

Anna Borkowska - Łuć

Włodawa, 19-12-2016 r.

/… / Anna Borkowska - Łuć

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

we Włodawie

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

Dodatkowy dzień
22.12.2016 r. (Czwartek) w godz.
9.00 - 12.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2016, dla uprawnionych osób

- Fasola biała - 5 szt. 2,0 kg na osobę
- Powidła śliwkowe - 4 szt. 1,2 kg na osobę
- Jabłka - 20 kg (2 i 3 osoby w rodzinie)
- Jabłka - 40 kg (4 i więcej osób w rodzinie)
- Marchew - 20 kg (2 i 3 osoby w rodzinie)
- Marchew - 40 kg (4 i więcej osób w rodzinie)

UWAGA: ŻYWNOŚĆ DLA RODZIN ODBIERAJĄ OSOBY NA KTÓRE WYSTAWIANE BYŁY SKIEROWANIA Z MOPS I GOPS.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

 

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

24.11.2016 r. (Czwartek) w godz. 8.00 - 15.00
25.11.2016 r. (Piątek) w godz. 8.00 - 15.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2016, dla uprawnionych osób

- Ryż - 5 szt. 5,0 kg na osobę
- Herbatniki - 10 szt. 2,0 kg na osobę
- Groszek z marchewką - 8 szt. 3,2 kg na osobę
- Koncentrat pomidorowy - 8 szt. 1,28 kg na osobę
- Filet z makreli w oleju - 8 szt. 1,36 kg na osobę
- Olej rzepakowy - 4 szt. 4,0 kg na osobę

UWAGA: ŻYWNOŚĆ DLA RODZIN ODBIERAJĄ OSOBY NA KTÓRE WYSTAWIANE BYŁY SKIEROWANIA Z MOPS I GOPS.

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

22.09.2016 r. (Czwartek) w godz. 8.00 - 15.00
23.09.2016 r. (Piątek) w godz. 8.00 - 15.00

wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2016, dla uprawnionych osób z MOPS i GOPS Włodawa

- Mleko UHT - 5,0 l na osobę
- Makaron jajeczny - 5,0 kg na osobę
- Gulasz wieprzowy z warzywami - 4,25 kg na osobę
- Szynka drobiowa - 2,70 kg na osobę

UWAGA: ŻYWNOŚĆ DLA RODZIN ODBIERAJĄ OSOBY NA KTÓRE WYSTAWIANE BYŁY SKIEROWANIA Z MOPS I GOPS.

Zbliża się termin składania wniosków
na stypendia szkolne!

 

  Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.

Ww. pomoc przyznawana jest w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dochód netto na osobę w rodzinie ucznia, z miesiąca poprzedzającego datę złożenie wniosku, nie może przekroczyć kwoty 514 zł.

Stypendium jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Termin składania wniosków na stypendia szkolne:
- do 15 września – w przypadku uczniów szkół,
- do 15 października – w przypadku słuchaczy kolegiów.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Termin składania wniosków na zasiłki szkolne:
- nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych zamieszczono na stronie: www.mops.wlodawa.eu w zakładce: Pomoc materialna dla uczniów.

Dodatkowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2, telefon kontaktowy: 082/ 57 21 321 w. 50.

Wzory wniosków na stypendia i zasiłki szkolne są dostępne na stronie: www.mops.wlodawa.eu w zakładce: Repozytorium druków / Stypendia oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2.

Jesteś tutaj: Strona główna