Informacja

Stypendia szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

Stypendia i zasiłki szkolne przysługują:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

WAŻNE!
- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
- kwota kryterium obowiązująca od dnia 1 października 2018 r. wynosi: 528
- miesięczną wysokość dochodu ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendia i zasiłki szkolne przyznaje się na wniosek:
- rodziców małoletniego ucznia,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły/ ośrodka/ kolegium.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres:
- nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,
- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Zasiłek szkolny może być przyznany:
- raz lub kilka razy w roku,
- niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

WAŻNE!
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
- świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wnioski na stypendia szkolne należy składać w terminie:
- do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,
- do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminów.

Wnioski na zasiłek szkolny należy złożyć nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

WAŻNE!
Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41.

Wzory wniosków na stypendia i zasiłki szkolne znajdują się na stronie: https://www.mops.wlodawa.eu
w zakładce: Repozytorium druków / Stypendia i zasiłki szkolne lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, pokój nr 2.

Szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2, telefon kontaktowy: 082/ 57 21 321 w. 60.