Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”


   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. realizował projekt pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.


W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. 10 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (5 kobiet 5 mężczyzn) bezrobotnych w wieku 21-64 lata, z niskim wykształceniem, zostało objętych Programem Aktywizacja i Integra-cja (PAI), w ramach którego zrealizowano dwa bloki: Blok Integracja, tj. grupowe porad-nictwo specjalistyczne, grupy wsparcia oraz trening umiejętności osobistych i społecznych oraz Blok Aktywizacja, tj. udział w płatnych pracach społecznie-użytecznych.
2. 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (3 kobiety i 2 mężczyzn), w wieku 21-64 lata z niskim wykształceniem pozostających bez zatrudnienia zostało objętych szkoleniami zawodowymi: spawacz oraz fryzjer. Szkolenia kończyły się egzaminem po którym 3 kobiety otrzymały tytuł czeladnika, natomiast 2 mężczyzn otrzymało kwalifikacje w zawodzie spa-wacz metodą TIG i MIG potwierdzone uzyskaniem książki spawacza. Osoby które ukończy-ły szkolenia odbyły również 3 miesięczne płatne staże zawodowe.
3. 15 uczestników projektu podpisało i zrealizowało kontrakty socjalne.
4. 15 uczestników projektu odbyło spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia Indy-widualnego Planu Działań.
5. 15 uczestników projektu otrzymało wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na łączną kwotę 15 000,00 zł.


   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zrealizował zakładany cel projektu, tj. wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem w projekcie objęto trzy osoby niepełnosprawne, udział osób niepełnosprawnych w projekcie pozwolił im na powrót do społeczeństwa zgodnie z zachowaniem równości szans.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 122 550,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 18 382,50 zł