Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”

Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”

EFS
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie realizuje projekt pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, 
Działanie 11.1 Aktywne włączenie
 
W ramach projektu przewidziany jest następujący zakres wsparcia:
  1. 10 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (5 kobiet 5 mężczyzn) bezro-botnych z ustalonym III profilem, w wieku 21-64 lata z niskim wykształce-niem, zostanie objętych Programem Aktywizacja i Integracja (PAI), który zakłada  realizację dwóch bloków: Blok Integracja, tj. grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia oraz trening umiejętności osobistych i społecznych oraz Blok Aktywizacja, tj. udział w płatnych pracach społecznie-użytecznych. W grupie 10 uczestników projektu może wystąpić osoba z niepełnosprawnością.
  2. 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (3 kobiety i 2 mężczyzn), w wieku 21-64 lata z niskim wykształceniem pozostających bez zatrudnienia zostanie objętych szkoleniami zawodowymi: spawacz oraz fryzjer ukończonymi egzaminem czeladniczym. Osoby które ukończyły szkolenia odbędą również 3 miesięczne płatne staże zawodowe. W grupie 5 uczestników projektu może wystąpić osoba z niepełnosprawnością.
  3. Podpisanie i realizacja kontraktów socjalnych.
  4. Spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działań.
  5. Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych lub okresowych.
 
Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie pok. nr 8
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, tel. 82 5721-321 wew. 62
 
Jesteś tutaj: Strona główna Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”