Zakończenie projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”


   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. realizował projekt pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.


W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. 10 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (5 kobiet 5 mężczyzn) bezrobotnych w wieku 21-64 lata, z niskim wykształceniem, zostało objętych Programem Aktywizacja i Integra-cja (PAI), w ramach którego zrealizowano dwa bloki: Blok Integracja, tj. grupowe porad-nictwo specjalistyczne, grupy wsparcia oraz trening umiejętności osobistych i społecznych oraz Blok Aktywizacja, tj. udział w płatnych pracach społecznie-użytecznych.
2. 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (3 kobiety i 2 mężczyzn), w wieku 21-64 lata z niskim wykształceniem pozostających bez zatrudnienia zostało objętych szkoleniami zawodowymi: spawacz oraz fryzjer. Szkolenia kończyły się egzaminem po którym 3 kobiety otrzymały tytuł czeladnika, natomiast 2 mężczyzn otrzymało kwalifikacje w zawodzie spa-wacz metodą TIG i MIG potwierdzone uzyskaniem książki spawacza. Osoby które ukończy-ły szkolenia odbyły również 3 miesięczne płatne staże zawodowe.
3. 15 uczestników projektu podpisało i zrealizowało kontrakty socjalne.
4. 15 uczestników projektu odbyło spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia Indy-widualnego Planu Działań.
5. 15 uczestników projektu otrzymało wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na łączną kwotę 15 000,00 zł.


   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zrealizował zakładany cel projektu, tj. wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem w projekcie objęto trzy osoby niepełnosprawne, udział osób niepełnosprawnych w projekcie pozwolił im na powrót do społeczeństwa zgodnie z zachowaniem równości szans.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 122 550,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 18 382,50 zł

Ruszyły szkolenia spawacz metodą TIG i MIG


W ramach projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” od dnia 9 września 2019 r. realizowane jest szkolenie zawodowe spawacz metodą TIG i MIG. Szkolenie obejmie swoim zakresem 200 godzin szkoleniowych, a planowany termin zakończenia szkolenia to 22 października 2019 r. W tym dniu osoby uczestniczące w szkoleniu przejdą również egzamin. Egzamin na uprawnienia spawalnicze odbywać się będzie przed Komisją Spawalniczą działającą pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
    Projekt objął wsparciem 15 osób z terenu Gminy Miejskiej Włodawa korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

EFS
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie realizuje projekt pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, 
Działanie 11.1 Aktywne włączenie
 
W ramach projektu przewidziany jest następujący zakres wsparcia:
  1. 10 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (5 kobiet 5 mężczyzn) bezro-botnych z ustalonym III profilem, w wieku 21-64 lata z niskim wykształce-niem, zostanie objętych Programem Aktywizacja i Integracja (PAI), który zakłada  realizację dwóch bloków: Blok Integracja, tj. grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia oraz trening umiejętności osobistych i społecznych oraz Blok Aktywizacja, tj. udział w płatnych pracach społecznie-użytecznych. W grupie 10 uczestników projektu może wystąpić osoba z niepełnosprawnością.
  2. 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (3 kobiety i 2 mężczyzn), w wieku 21-64 lata z niskim wykształceniem pozostających bez zatrudnienia zostanie objętych szkoleniami zawodowymi: spawacz oraz fryzjer ukończonymi egzaminem czeladniczym. Osoby które ukończyły szkolenia odbędą również 3 miesięczne płatne staże zawodowe. W grupie 5 uczestników projektu może wystąpić osoba z niepełnosprawnością.
  3. Podpisanie i realizacja kontraktów socjalnych.
  4. Spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działań.
  5. Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych lub okresowych.
 
Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie pok. nr 8
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, tel. 82 5721-321 wew. 62
 
Jesteś tutaj: Strona główna Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”