logotyp programy

 

 

 

 

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024.

Gmina Miejska Włodawa planuje przystąpić do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie w postaci doraźnej, czasowej członków rodzin lub opiekunów z terenu Miasta Włodawa sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane
ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Uczestnik programu nie będzie ponosił odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

Więcej informacji w Programie „Opieki Wytchnieniowej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 /-/ Anna Borkowska-Łuć

     Dyrektor Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie