Edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gmina Miejska Włodawa przystąpiła do naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel Programu:

Wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Adresaci Programu:

         dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby:

         osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności,

         osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

         osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

 

Usługi asystencji osobistej będą polegały na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym wsparcie uczestnika w:

         w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

         w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

         w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

         w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Asystent będzie realizował usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej i ich zakres godzinowy będą uzależnione od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.

Uczestnik Programu nie będzie ponosił odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Więcej informacji w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 :