Edycja 2019-2020

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"


MRPiPS

 

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Program zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie usługi asystenta. Ww. zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cele Programu:
‒ wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
‒ możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
‒ ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
‒ przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Programu: pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności będą polegały na pomocy w:
‒ wyjściu, powrocie oraz/ lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.
‒ wyjściu, powrocie oraz/ lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
‒ zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
‒ załatwianiu spraw urzędowych,
‒ nawiązywaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
‒ korzystaniu z dóbr kultury tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.

W czasie korzystania z usług asystenta, osobie niepełnosprawnej, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Czas trwania usług asystenta: usługi mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godz. od 7:00 do 22:00, a w uzasadnionych przypadkach godz. mogą być zmienione.

Limit godzin na jednego uczestnika Programu: 30 godzin miesięcznie.

Pod opieką asystenta w tym samym czasie może przebywać tylko jedna osoba.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie: „Karty zgłoszenia do Programy Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Do Karty należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wskazać osobę, która będzie świadczyła usługi asystenta. Wykonawcy zakwalifikowani do realizacji ww. zadania na terenie gminy miejskiej Włodawa:

‒ Rafał Szachoń,
‒ Małgorzata Poprawska,
‒ Aneta Kamińska-Dybek,
‒ Anita Hawdejuk,
‒ Elżbieta Lubańska,
‒ Marta Kowalska,
‒ Grzegorz Bieliński,
‒ Monika Wałecka,
‒ Wioletta Kaniewska,
‒ Agnieszka Olesiejko,
‒ Joanna Rabczuk.

Ważne!
   Osoby chcące skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie następujące dokumenty:
‒ wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia do Programy Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
‒ kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
‒ podpisaną informację dot. przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie.

Ww. dokumenty można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów usytuowanym w Urzędzie Miejskim we Włodawie – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłać na adres Ośrodka.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /MOPS_Wlodawa/SkrytkaESP

tel./fax (82) 57 21 321
tel. (82) 57 22 301
tel. 507 049 181

Zapraszam do udziału w Programie

 /-/ Anna Borkowska-Łuć

      Dyrektor Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie

Do pobrania:

‒ Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
‒ Karta zgłoszenia do Programy Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
‒ Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie