Aktualności

W dniu 21.02.2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie otwarto wystawę prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie pn. „SZTUKA I TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ”. Prace powstawały przez kilkanaście lat i są efektem udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez WTZ. Prezentowane były dzieła malarskie, hafciarskie, rękodzieło artystyczne, stolarskie oraz prace powstałe w czasie zajęć arteterapii.

Wernisaż uświetnił występ muzyczny uczestniczki WTZ.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Włodawy.

 IMG 20240221 111039

Nabór uczestników Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

asystent

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Wartość dofinansowania / całkowity koszt zadania: 742 081,29 zł

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Włodawa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Cel Programu:

Wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy Programu:

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

       o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

       o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

       traktowane na równi do wyżej wymienionych.

2024 ow

 W związku z przystąpieniem przez Gminę Miejską Włodawa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do:

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)     dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
lub :
2)    osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Dodatek osłonowy – co to jest?

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

WAŻNE !!!

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Klubu Senior + we Włodawie.
To miejsce przyjazne Seniorom, zapewniające bezpieczeństwo i aktywne spędzanie czasu.
Swoją działalność rozpoczęliśmy 01.01. 2024 r.
Nasi Seniorzy korzystają m.in, z zajęć aktywizujących, integracyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych.
Zajęcia w Klubie Senior+ we Włodawie są prowadzone od poniedziałku do środy w godz. 8.30- 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Józefa Piłsudskiego 41 we Włodawie.

 Fotorelacja z funkcjonowanie Senior + znajduję sie poniżej.

 

Logo

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
ogłasza nabór uczestników do Klubu „Senior+”
we Włodawie,

al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

Jeżeli jesteś:
‒    mieszkańcem gminy miejskiej Włodawa,
‒    osobą nieaktywną zawodowo, która ukończyła 60lat,
‒    chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
‒    chcesz pomóc sobie i innym,

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” we Włodawie !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
‒    zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, aktywności ruchowej,
‒    możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
‒    i wiele innych zajęć.

Pierwszeństwo udziału w Klubie „Senior+” we Włodawie mają:
‒    osoby niepełnosprawne,
‒    osoby z dochodem nieprzekraczającym 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
‒    osoby, które nie korzystają z innego instytucjonalnego wsparcia,
‒    osoby samotnie zamieszkujące.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” we Włodawie są zobowiązane do uzupełnienia i przedłożenia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie stosownych dokumentów.
Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wymagane dokumenty:
‒    deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” we Włodawie,
‒    oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu „Senior+” we Włodawie,
‒    zgoda na rozpowszechnianie wizerunku,
‒    oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników Klubu „Senior+” we Włodawie,
‒    kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy;
‒    dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, a w przypadku osoby w rodzinie, także dokumenty potwierdzające wysokość dochodów pozostałych, wspólnie zamieszkujących członków rodziny – z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów.

Na Państwa deklaracje czekamy do dnia 15 stycznia 2024 r., zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru uczestników.

Pliki do pobrania:

         

         

         

         

         

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało wzór wniosków o świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. oraz na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

W załączeniu wnioski do pobrania:

 

 

 

Jesteś tutaj: Strona główna