Aktualności

   W dniu 7 października 2021 r. odbyło się szkolenie, którym objęto pracowników naszego Ośrodka. Celem szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych podczas wykonywania przez nich czynności zawodowych.

SKMBT C22021090808340

Grupa Pomocy Humanitarnej PCK Lublin
Członkowie PCK Oddziału we Włodawie
Pracownicy Urzędu Gminy we Włodawie


   W imieniu własnym i Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie składam Państwu serdecznie podziękowania za poświęcony czas i zaangażowanie w działania na rzecz osób poszkodowanych w zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 31 sierpnia 2021 r. we Włodawie.
Państwa życzliwość i szlachetny gest są wyrazem odpowiedzialności, empatii i głębokiej potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To postawa godna naśladowania.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie

plakat 01

   Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

SKMBT C22021081309030

300

Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021, poz. 11).

Jesteś tutaj: Strona główna