Fundusz alimentacyjny

FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

 

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.);

2.  Rozporządzenie Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2229).

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna: 

kropka  do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia, 

kropka  jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej  - do ukończenia 25 roku życia, 

kropka  jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku  której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Komu nie przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

kropka  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej 

kropka  zawarła związek małżeński 

Kryterium dochodowe

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. 

Ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 września 2017r. do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Wysokość świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną. 

Wniosek o przyznanie świadczenia

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. 

Okres świadczeniowy trwa od 1 października jednego roku do 30 września roku następnego. 

Terminy wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

1) ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2) prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

3) w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

4) w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Wykaz dokumentów do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2016/2017

1) xero i oryginał dowodu osobistego - obowiązkowo każda osoba składająca wniosek (gdy osoba przebywa na terenie miasta Włodawa bez stałego zameldowania dołącza tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu np: umowa najmu mieszkania);

2) gdy osoba zawarła, kolejny raz związek małżeński - xero i oryginał dowodu osobistego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa;

3) xero i oryginały aktów urodzenia osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – osoby składające wniosek po raz pierwszy;

4) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne - komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku;

5) zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2015;

6) w przypadku gdy osoba uprawniona jest niepełnosprawna w stopniu znacznym oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (dot. osób, które ukończyły 17 rok życia);

8) odpis wyroku zasądzającego alimenty; 

9) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU (należy złożyć dla każdego pełnoletniego członka rodziny indywidualnie)

 a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2015), innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) np. stypendia szkolne, stypendia socjalne;

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dotyczy osób, które uzyskiwały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej);

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy, albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

d) dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz ich wysokość:

kropka  świadectwo pracy +  Pit 11 za 2015r. 

kropka  umowa zlecenie + Pit 11 za 2015r.;

kropka  decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2015r.

kropka  decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej. 

utrata dochodu - utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utrata zasiłku przedemerytalnego, emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, utrata nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

lub uzyskanie dochodu

kropka  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbe miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku  2015;

kropka  dokument określający wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu z  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie  dochodu w przypadku podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia działalności gospodarczej w roku 2016;

uzyskanie dochodu - zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, uzyskanie świadczenia rodzicielskiego. 

Zgłoszenie uzyskania dochodu jest obowiązkowe.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem - Ośrodek może domagać się takiego dokumentu. 

UWAGA!

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych - drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

1) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

2) informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;

3) zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;

WAŻNE!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nie leżących  po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę, aby zawierał:

1) dane dotyczące członków rodziny, imię nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL,

2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,

3) oświadczenia wnioskodawcy o miejscu zamieszkania , wieku, zatrudnieniu, sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do płacenia alimentów względem osoby uprawnionej, którymi są:  babcia, dziadek osoby uprawnionej (rodzice dłużnika), babcia, dziadek osoby uprawnionej (rodzice mamy osoby uprawnionej), rodzeństwo rodziców osoby uprawnionej.

Jesteś tutaj: Strona główna Fundusz alimentacyjny