Dopłata do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

   W styczniu 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021 poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.
Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:
1. posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;
2. utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
3. niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
4. posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego.
Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).
Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 1 500 zł miesięcznie.
Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu poza dokumentami niezbędnymi do przyznania dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:
1. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadający w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy o dopłatę do czynszu;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
3. Dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu za miesiąc, w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
4. Dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wg stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do wcześniejszego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włodawie pod numerem telefonu 82 5721-321 wew. 62

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).