Aktualności

Zbliża się termin składania wniosków
na stypendia szkolne!

 

  Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.

Ww. pomoc przyznawana jest w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dochód netto na osobę w rodzinie ucznia, z miesiąca poprzedzającego datę złożenie wniosku, nie może przekroczyć kwoty 514 zł.

Stypendium jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Termin składania wniosków na stypendia szkolne:
- do 15 września – w przypadku uczniów szkół,
- do 15 października – w przypadku słuchaczy kolegiów.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Termin składania wniosków na zasiłki szkolne:
- nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych zamieszczono na stronie: www.mops.wlodawa.eu w zakładce: Pomoc materialna dla uczniów.

Dodatkowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2, telefon kontaktowy: 082/ 57 21 321 w. 50.

Wzory wniosków na stypendia i zasiłki szkolne są dostępne na stronie: www.mops.wlodawa.eu w zakładce: Repozytorium druków / Stypendia oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2.

Wydawanie i przyjmowanie 
wniosków o ustalenie uprawnień
do zasiłku rodzinnego
oraz dodatków na nowy okres
zasiłkowy 2016/2017 nastąpi
od 01.09.2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. można pobrać i złożyć w siedzibie MOPS (pokój 28 II piętro UM Włodawa) od 1 sierpnia 2016 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wypłata świadczeń, przysługujących za miesiąc październik, przyznanych na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - następuje do dnia 31 października. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od 1 września do 31 października - wypłacone będą do dnia 30 listopada.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

Czytaj dalej

TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW SZKOLNYCH
dot. roku szkolnego 2015/2016

 

Termin drugiej wypłaty stypendiów szkolnych (za okres: maj - czerwiec 2016 r.)

23 czerwca 2016 r.

WARUNEK !

dostarczenie brakujących faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki
najpóźniej w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.

Jesteś tutaj: Strona główna