Aktualności

TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW SZKOLNYCH
dot. roku szkolnego 2015/2016

 

Termin drugiej wypłaty stypendiów szkolnych (za okres: maj - czerwiec 2016 r.)

23 czerwca 2016 r.

WARUNEK !

dostarczenie brakujących faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki
najpóźniej w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.

UWAGA

ODBIÓR DECYZJI

(DLA OSÓB POINFORMOWANYCH TELEFONICZNIE)

 

8.30 – 12.00 pok. nr 9 (piwnica)

12.00-15.30 sekretariat

Dodatkowe informacje:

Art. 49. [Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od 1 kwietnia 2016 r. ]

1. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

    W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w bład obywateli, w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez internet lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie. 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Włodawie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie do zatrudnienia na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

wybrane zostały Panie:

1.  Dagmara Polak zam. Włodawa
2.  Agnieszka Wojtyniak zam. Włodawa

I n f o r m a c j a
o wyniku I etapu naboru na wolne stanowisko ds. świadczenia wychowawczego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie

Informuję, że w okresie od 3 marca 2016 r. do 14 marca 2016 r. do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie wpłynęło 9 ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego, z czego 4 oferty spełniały wszystkie niezbędne wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Jesteś tutaj: Strona główna