Aktualności

  Aktualna baza danych placówek noclegowych działających na terenie województwa lubelskiego udzielających osobom bezdomnym schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej oraz punktów pomocy doraźnej.

Lista placówek

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

16.10.2017 r. (Poniedziałek)         w godz. 8.00 - 15.00
17.10.2017 r. (Wtorek)                  w godz. 8.00 - 15.00
18.10.2017 r. (Środa)                     w godz. 8.00 - 14.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2017, dla uprawnionych osób w nasftępujących ilościach:

Fasola biała - 5 szt.
Koncentrat pomidorowy- 5 szt.
Powidła śliwkowe- 3 szt.
Makaron jajeczny- 5 szt.
Ryż biały- 2 szt.
Kasza gryczana - 2 szt.
Mleko UHT - 5 szt.
Szynka drobiowa - 5 szt.
Szynka wieprzowa mielona - 4 szt.
Pasztet wieprzowy- 3 szt.
Cukier biały- 2 szt.
Olej rzepakowy- 2 szt.

Osoby zainteresowane ww. pomocą, które dotychczas nie otrzymały skierowania na Podprogram 2017 proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie po stosowne skierowanie, najpóźniej do dnia 14 października 2017 r.


WAŻNE!

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni, 
- niepełnosprawni, 
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie), 
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

  Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Ww. pomoc przyznawana jest w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

Stypendium jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
– na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Termin składania wniosków na stypendia szkolne:
- do 15 września – w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,
- do 15 października – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Termin składania wniosków na zasiłki szkolne:
- nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

  Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych zamieszczono na stronie: www.mops.wlodawa.eu w zakładce: Pomoc materialna dla uczniów.

Dodatkowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2, telefon kontaktowy: 082/ 57 21 321 w. 60.

Wzory wniosków na stypendia i zasiłki szkolne są dostępne na stronie: www.mops.wlodawa.eu w zakładce: Repozytorium druków / Stypendia i zasiłki szkolne oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2.

W poniżyszm linku do strony MRPiPS znajdują się najnowsze wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.

Wzory wniosków

Informuję, że skierowania do pomocy żywnościowej
w ramach PO PŻ – Podprogram 2017,
będą wydawane przez pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
po 15 sierpnia 2017 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

 

Jesteś tutaj: Strona główna