Bez kategorii

EFS
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie realizuje projekt pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, 
Działanie 11.1 Aktywne włączenie
 
W ramach projektu przewidziany jest następujący zakres wsparcia:
  1. 10 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (5 kobiet 5 mężczyzn) bezro-botnych z ustalonym III profilem, w wieku 21-64 lata z niskim wykształce-niem, zostanie objętych Programem Aktywizacja i Integracja (PAI), który zakłada  realizację dwóch bloków: Blok Integracja, tj. grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia oraz trening umiejętności osobistych i społecznych oraz Blok Aktywizacja, tj. udział w płatnych pracach społecznie-użytecznych. W grupie 10 uczestników projektu może wystąpić osoba z niepełnosprawnością.
  2. 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (3 kobiety i 2 mężczyzn), w wieku 21-64 lata z niskim wykształceniem pozostających bez zatrudnienia zostanie objętych szkoleniami zawodowymi: spawacz oraz fryzjer ukończonymi egzaminem czeladniczym. Osoby które ukończyły szkolenia odbędą również 3 miesięczne płatne staże zawodowe. W grupie 5 uczestników projektu może wystąpić osoba z niepełnosprawnością.
  3. Podpisanie i realizacja kontraktów socjalnych.
  4. Spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działań.
  5. Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych lub okresowych.
 
Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie pok. nr 8
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, tel. 82 5721-321 wew. 62
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie

1. Administratorem Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

adres:  Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, 

imię i nazwisko: Janusz Krzewiński
e-mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przetwarzanie danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie odbywa się zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

a) za wyraźną zgodą danej osoby,
b) jeżeli jest to niezbędne w celu wykonywania umowy,
c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d) jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

4. W związku z realizacją celów wynikających z zapisów pkt 3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie będzie pozyskiwał dane od wszystkich podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych tutejszemu Ośrodkowi na podstawie przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być przekazywane:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzania przetwarzania danych osobowych,
c) podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność Administratora, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawnić informacji niejawnych, ani naruszyć tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnianego interesu Ośrodka.

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

11. Administrator danych osobowych chroni wszystkie informacje w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

 

Jesteś tutaj: Strona główna Bez kategorii