Aktualności

„Korpus Wsparcia Seniorów”


Program osłonowy Gminy Miejskiej Włodawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.), zgodnie, z którym do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Cele programu.
Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 65 lat i więcej przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (realizacja MODUŁU II Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022).

Adresaci programu
Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
Opieka na odległość (Moduł II) obejmuje dostęp do „opasek bezpieczeństwa” umożliwiających osobom starszym samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
a) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
b) detektor upadku,
c) czujnik zdjęcia opaski,
d) lokalizator GPS,
e) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
f) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Do programu będzie można się zgłaszać zarówno przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11, jak również bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.

Udzielenie wsparcia w ramach Programu nie wymaga ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie jako jednostkę organizacyjną pomocy społecznej Gminy Miejskiej Włodawa.

Źródła finansowania programu
Program jest finansowany z dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach środków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).

 

Jesteś tutaj: Strona główna „Korpus Wsparcia Seniorów”