Formy udzielanej pomocy

Pomoc społeczna  umożliwia  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych  tym,  którzy  nie są w  stanie  sami  ich  pokonać, wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie  na  poziomie  powiatów  oraz  wójtowie,  burmistrzowie  (prezydenci miast)  na  poziomie gmin. Realizując zadania  pomocy  społecznej współpracują  oni, na  zasadzie  partnerstwa,  z  organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

Wysokość zasiłku stałego:

Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:w przypadku niezdolności do pracy z tytułu wieku - w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w artykule 24 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony.

Zasiłek stały przyznaje się na okres:

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego
i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i przez mężczyznę 65 lat.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Za osoby pobierające zasiłek stały odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest niepodleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Niezbędne dokumenty:


ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje:

Przysługuje w szczególności ze względu na:

Wysokość zasiłku okresowego:

Niezbędne dokumenty:


ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy przysługuje:

Zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

Wysokość zasiłku celowego:

Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niezbędne dokumenty:


SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.


POMOC RZECZOWA I SCHRONIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy rzeczowej i schronienia w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwosći ich zabezpieczenia w formie rzeczowej jak np.: opał, środki czystości, kołdry, odzież i obuwie, itp.


USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc m. in. w zakresie:

Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje do wykonania zawodu w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Odpłatność za usługi :

Świadczenia w formie usług opiekuńczych  są odpłatne.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

  1. Obecnie pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 19 zł.
  2. Osoby korzystające z usług wnoszą odpłatność wg. następujących zasad:

 

Dochódosoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobe w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej Wskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny 1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla:
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
do 100% kryterium Bezpłatnie Bezpłatnie
powyżej 100 % do 150 % 20% 25 %
powyżej 150 % do 200 % 30 % 35 %
powyżej 200 % do 250 % 35 % 40 %
powyżej 250 % do 300 % 40 % 45 %
powyżej 300 % do 350 % 55 % 60 %
powyżej 350 % do 400 % 70 % 80 %
powyżej 400 % do 500 % 80 % 90 %
powyżej 500 % 100 % 100 %

 


PRACA SOCJALNA

    Praca socjalna świadczona jest osobom/rodzinom bez względu na posiadane dochód i ma na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.


KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Osobę, kieruje się do Domu Pomocy Społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

Czym są Domy Pomocy Społecznej?
Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na  poziomie  obowiązującego standardu - w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Organizacja Domu Pomocy Społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez DPS uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 

Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

Jak uzyskać skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?

Postępowanie w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej a następnie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Pracownik socjalny ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje niezbędne dokumenty. Całość dokumentacji przekazywana jest do właściwej Instytucji, której podlega dany Dom Pomocy Społecznej, do którwego kierowana jest osoba.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalają i ogłaszają w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku:

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego -zgodnie z zawartą z Kierownikiem Ośrodka umową:

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej -  w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Wymagane dokumenty do przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej:

Przed złożeniem wniosku w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, prosimy o wstępną rozmowę z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.


SPRAWIENIE POGRZEBU

Zorganizowanie pogrzebu,  w  tym  osobom  bezdomnym,  należy  do  obowiązkowych  zadań  własnych  gminy.  Forma  pomocy  świadczona  jest  dla  osób  nie  posiadających  rodziny  i własnego źródła utrzymania. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawia pogrzeb osobom:

Zakres usług pogrzebowy obejmuje wszystkie podstawowe czynności:

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.


RZĄDOWY PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

Pomoc w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomoc jest udzielana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Dlatego też, aby pomoc mogła być udzielona, konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Kryterium dochodowe:

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. odpowiednio:

Formy pomocy:

W ramach Programu są realizowane działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie udziela pomocy w formie posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole w formie zakupu posiłków.

Świadczenia przyznawane są na wniosek: