Formy udzielanej pomocy

Spis treści

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Osobę, kieruje się do Domu Pomocy Społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

Czym są Domy Pomocy Społecznej?
Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na  poziomie  obowiązującego standardu - w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Organizacja Domu Pomocy Społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez DPS uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 

Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • Kropka   osób w podeszłym wieku,
 • Kropka   osób przewlekle somatycznie chorych,
 • Kropka   osób przewlekle psychicznie chorych,
 • Kropka   dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Kropka   dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Kropka   osób niepełnosprawnych fizycznie.

Jak uzyskać skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?

Postępowanie w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej a następnie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Pracownik socjalny ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje niezbędne dokumenty. Całość dokumentacji przekazywana jest do właściwej Instytucji, której podlega dany Dom Pomocy Społecznej, do którwego kierowana jest osoba.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalają i ogłaszają w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku:

 • Kropka   w DPS o zasięgu gminnym - wójt (burmistrz, prezydent miasta);
 • Kropka   w DPS o zasięgu powiatowym - starosta;
 • Kropka   w regionalnym DPS - marszałek województwa.

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego -zgodnie z zawartą z Kierownikiem Ośrodka umową:

 • Kropka   w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
 • Kropka   w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej -  w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Wymagane dokumenty do przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej:

 • Kropka   pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • Kropka   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 • Kropka   rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej u osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej,
 • Kropka   opinia dot. stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • Kropka   w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych- zaświadczenie/opinia psychiatry,
 • Kropka   w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie- zaświadczenie/opinia psychologa,
 • Kropka   decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno- rentowego o wysokości renty lub emerytury,
 • Kropka   rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS,
 • Kropka   pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • Kropka   inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Przed złożeniem wniosku w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, prosimy o wstępną rozmowę z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.

Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy