Formy udzielanej pomocy

Spis treści

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokoœci nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu częœci lub całoœci kwoty zasiłku.

Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy