Formy udzielanej pomocy

Spis treści

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy przysługuje:

 • Kropka   osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • Kropka   rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny,
 • Kropka   osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne,
 • Kropka   osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

 • Kropka   żywności,
 • Kropka   leków i leczenia,
 • Kropka   opału,
 • Kropka   odzieży,
 • Kropka   niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp.

Wysokość zasiłku celowego:

Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   wniosek o przyznanie zasiłku celowego,
 • Kropka   dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:
 •      kropka2   Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (przychód pomniejszony o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiaca złożenia wniosku,
 •       kropka2   Osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
 •       kropka2   Osoba niepełnosprawna - decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek renty z poprzedniego miesiaca oraz orzeczenie o niepełnosprawności z poprzedniego miesiąca,
 •       kropka2   Emeryt (rencista) - odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca,
 •       kropka2   Rolnicy - zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie w powyższym zakresie.
Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy