Formy udzielanej pomocy

Spis treści

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • Kropka   osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634 zł),
 • Kropka   rrodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 514 zł na osobę).

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 • Kropka   długotrwałą chorobę;
 • Kropka   niepełnosprawność;
 • Kropka   bezrobocie;
 • Kropka   możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego:

 • Kropka   w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodzion -  50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (634 zł) / rodziny (514 zł) a dochodem tej osoby / rodziny;
 • Kropka  kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   wniosek o przyznanie zasiłku okresowego,
 • Kropka   dokument tożsamości wnioskodawcy,
 • Kropka  dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:
 •       kropka2   Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto pomniejszone   o  podatek  dochodowy  oraz   składki   na   ubezpieczenie   społeczne   i zdrowotne z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
 •       kropka2   Osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
 •       kropka2   Osoba niepełnosprawna - decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek z renty oraz orzeczenie o niepełnosprawności z poprzedniego miesiąca.
 •       kropka2   Emeryt (rencista) - odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.
 •       kropka2   Rolnicy - zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie.
Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy