Formy udzielanej pomocy

Spis treści

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • Kropka   osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • Kropka   rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 • Kropka   długotrwałą chorobę;
 • Kropka   niepełnosprawność;
 • Kropka   bezrobocie;
 • Kropka   możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego:

 • Kropka   w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodzin -  50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej / rodziny a dochodem tej osoby / rodziny;
 • Kropka  kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   wniosek o przyznanie zasiłku okresowego,
 • Kropka  dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:
 •       kropka2   Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (przychód pomniejszony o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku,
 •       kropka2   Osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
 •       kropka2   Osoba niepełnosprawna - decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek z renty oraz orzeczenie o niepełnosprawności z poprzedniego miesiąca,
 •       kropka2   Emeryt (rencista) - odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.
 •       kropka2   Rolnicy - zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie w powyższym zakresie.
Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy