Formy udzielanej pomocy

Spis treści

RZĄDOWY PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

Pomoc w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomoc jest udzielana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Dlatego też, aby pomoc mogła być udzielona, konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Kryterium dochodowe:

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. odpowiednio:

  • Kropka   dla osoby samotnie gospodarującej – nie może przekraczać 1 051,50 zł,
  • Kropka   dla osoby w rodzinie – nie może przekraczać 792 zł.

Formy pomocy:

W ramach Programu są realizowane działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie:

  • Kropka   posiłku,
  • Kropka   świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie udziela pomocy w formie posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole w formie zakupu posiłków.

Świadczenia przyznawane są na wniosek:

  • Kropka   rodziców (opiekuna prawnego) dziecka albo na wniosek pełnoletniego ucznia,
  • Kropka   zainteresowanego mieszkańca,
  • Kropka   z urzędu.
Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy