Rodzaje świadczeń rodzinnych

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty 674 zł na osobę.

Natomiast, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

Niezbędne dokumenty:

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:


DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Wysokość dodatku:

Od  1 stycznia  2012   roku  prawo  do  dodatku  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  urodzenia  dziecka  i  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem.

Niezbędne dokumenty:


DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Niezbędne dokumenty:

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium w/w państw.


DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje w wysokości po 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Natomiast w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi po 273 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 546 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Niezbędne dokumenty:


DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Niezbędne dokumenty:


DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

Wysokość dodatku:

Niezbędne dokumenty:


DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu  dziecka  a  także  osobie    uczącej    się    na    częściowe    pokrycie    wydatków   związanych   z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100 zł.

Wniosek  o  wypłatę  dodatku  składa  się  do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Niezbędne dokumenty:


DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek  przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje   na pokrycie  części  wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w  której znajduje się  siedziba  szkoły  a  także  na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły.
Dodatek przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu oraz osobie uczącej się. Dodatek nie przysługuje studentom.

Wysokość dodatku:

Niezbędne dokumenty:


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek  pielęgnacyjny  przyznaje   się   w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających  z  konieczności zapewnienia  osobie  niepełnosprawnej  opieki  i  pomocy  innej  osoby  w  związku  z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Wysokość świadczenia:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie do 31.10.2019 r., od 01.11.2019 r. wysokość zasiłku wynosić będzie 215,84 zł. miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym bez względu na dochód.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

Niezbędne dokumenty:


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się:

Powyższe osoby mogą złożyć wniosek pod warunkiem niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności   stałej  lub długotrwałej    opieki   lub  pomocy  innej   osoby   w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności  stałego  współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Świadczenia pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Wysokość świadczenia:

Od 1 stycznia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.583 zł miesięcznie;

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest wydane na stałe lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność ww. orzeczenia.

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Niezbędne dokumenty:

W przypadku gdy wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności w stosunku do osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny- czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także  współmałżonkowie jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej w  związku  z  koniecznością  prawowania  stałej opieki  nad  osobą legitymującą się  orzeczeniem  o  znacznym   stopniu  niepełnosprawności   albo  orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Orzeczenia osób wymagających opieki nie muszą  też spełniać takiego warunku, który wprowadzono przy nowym świadczeniu pielęgnacyjnym, czyli że niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia ale podczas nauki  w szkole lub szkole wyższej.

Wprowadzono kryterium dochodowe764 zł.
W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin:
rodziny osoby sprawującej opiekę   i rodziny osoby wymagającej opieki.

Wysokość świadczenia:

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi  620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny   zastępczej    spokrewnionej,  w   rodzinnym   domu  dziecka  albo,  w  związku  z koniecznością kształcenia,  rewalidacji lub  rehabilitacji,  w  placówce  zapewniającej   całodobową   opiekę, w  tym  w specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym  z   wyjątkiem   podmiotów   wykonujących   działalność    leczniczą   i   korzysta  w  niej  z  całodobowej  opieki  przez  więcej niż 5 dni w tygodniu;

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5. na  osobę  wymagającą  opieki  jest ustalone prawo  do  dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6. na   osobę  wymagającą   opieki  członek  rodziny   jest  uprawniony   za  granicą  do  świadczenia    na     pokrycie  wydatków   związanych   z    opieką,  chyba  że    przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  lub dwustronne  umowy o zabezpieczeniu  społecznym stanowią inaczej.

Niezbędne dokumenty:


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ("BECIKOWE")

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Wysokość zapomogi:

Jednorazową zapomogę przyznaje się jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Od 1 stycznia 2012 roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka oraz które przysposobiły dziecko).

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Termin składania wniosku:

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
2. Zaświadczenie, od którego tygodnia ciąży matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka oraz które przysposobiły dziecko),
3. Dokumenty wyjaśniające sytuacje dochodową rodziny:

kropka zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne każdego pełnoletniego członka rodziny w roku bazowym, tylko w przypadku gdy składki były opłacane przez KRUS, lub gdy członek rodziny pobiera świadczenie emerytalne/rentowe z ZUS;
kropka oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku bazowym, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ryczałtu;
kropka oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku bazowym (m.in.: dochody uzyskiwane za granicą, alimenty na rzecz dzieci, stypendia);
kropka zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku bazowym (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);
kropka w przypadku utraty dochodów z roku bazowego należy przedłożyć dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowę zlecenie, PIT 11);
kropka w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, należy przedłożyć zaświadczenie określające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
kropka odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
kropka orzeczenie sądu o powołanie opiekuna prawnego dziecka;
kropka zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, w indywidualnych przypadkach;
kropka inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka.