Rodzaje świadczeń rodzinnych

Spis treści

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ("BECIKOWE")

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Wysokość zapomogi:

Jednorazową zapomogę przyznaje się jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Od 1 stycznia 2012 roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka oraz które przysposobiły dziecko).

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Termin składania wniosku:

  • kropka   12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka,
  • kropka   12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieka albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia- w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego,
  • kropka   wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
2. Zaświadczenie, od którego tygodnia ciąży matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka oraz które przysposobiły dziecko),
3. Dokumenty wyjaśniające sytuacje dochodową rodziny:

kropka zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne każdego pełnoletniego członka rodziny w roku bazowym, tylko w przypadku gdy składki były opłacane przez KRUS, lub gdy członek rodziny pobiera świadczenie emerytalne/rentowe z ZUS;
kropka oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku bazowym, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ryczałtu;
kropka oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku bazowym (m.in.: dochody uzyskiwane za granicą, alimenty na rzecz dzieci, stypendia);
kropka zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku bazowym (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);
kropka w przypadku utraty dochodów z roku bazowego należy przedłożyć dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowę zlecenie, PIT 11);
kropka w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, należy przedłożyć zaświadczenie określające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
kropka odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
kropka orzeczenie sądu o powołanie opiekuna prawnego dziecka;
kropka zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, w indywidualnych przypadkach;
kropka inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka.

Jesteś tutaj: Strona główna Świadczenia rodzinne Rodzaje świadczeń rodzinnych