Rodzaje świadczeń rodzinnych

Spis treści

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • Kropka   95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • Kropka   124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • Kropka   135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty 674 zł na osobę.

Natomiast, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • Kropka   18 roku życia,
 • Kropka   21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
 • Kropka   24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • Kropka   dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • Kropka   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • Kropka   osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • Kropka   pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • Kropka   osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 •       kropka2   rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 •       kropka2   ojciec dziecka jest nieznany,
 •       kropka2   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 •       kropka2   sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • Kropka   członkowi  rodziny  przysługuje  na  dziecko  zasiłek  rodzinny  za  granicą,  chyba  że  przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
 • Kropka   kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),
 • Kropka   skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • Kropka   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • Kropka   zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
 • Kropka   zaświadczenie  szkoły,  w  przypadku,  gdy  dziecko  ukończyło  18  rok  życia, lub  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,  oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej,
 • Kropka   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  lub  oświadczenia,
 • Kropka   w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty oraz umowa o pracę,
 • Kropka   dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • Kropka   zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
 • Kropka   zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 • Kropka   oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,
 • Kropka   zaświadczenie ze szkoły z wyszczególnieniem otrzymanego stypendium,
 • Kropka   kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica  dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • Kropka   informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • Kropka   kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
 • Kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Kropka   dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • Kropka   dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Kropka   dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Kropka   dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Kropka   dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • Kropka   dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • Kropka   dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Jesteś tutaj: Strona główna Świadczenia rodzinne Rodzaje świadczeń rodzinnych