Aktualności

Unieważnienie konkursu

MOPS.711.3.2018.PG

Włodawa, 24 września 2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” ogłoszonego dnia 31 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 18a. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” ogłoszonego dnia 31 sierpnia 2018 r.
W odpowiedzi na ogłoszony 31 sierpnia 2018 r. konkurs nie złożono żadnej oferty.
 

Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej we Włodawie

/-/ Grażyna Nowak

 
 

 

Jesteś tutaj: Strona główna Unieważnienie konkursu