Aktualności

Stypendia szkolne

Zbliża się termin składania wniosków
na stypendia szkolne!
 
   Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Ww. pomoc przyznawana jest w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego.

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (przy ustalaniu prawa na miesiąc wrzesień) oraz 528 zł (począwszy od miesiąca października 2018 r.).
 
Stypendium jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
– na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 
Termin składania wniosków na stypendia szkolne:
    • do 15 września – w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,
    • do 15 października – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
 
   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 
   Termin składania wniosków na zasiłki szkolne:
    • nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
   Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych zamieszczono na stronie:  www.mops.wlodawa.eu   w zakładce:  Pomoc materialna dla uczniów.
Dodatkowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2,  telefon  kontaktowy: 082/ 57 21 321 w. 60.
 
Wzory wniosków na stypendia i zasiłki szkolne są dostępne na stronie:  www.mops.wlodawa.eu   w zakładce:  Repozytorium druków / Stypendia i zasiłki szkolne oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2.
Jesteś tutaj: Strona główna Stypendia szkolne