Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem Burmistrza Włodawy nr 44 z dnia 30 kwietnia 2012 r. został powołany Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Główne cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

–       budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

–       zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

 

Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:

  1. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  3. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta.
  4. Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
  5. Realizację zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji Burmistrzowi Miasta Włodawa.
  6. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
  7. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
  8. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
  9. Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
  10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.

 

 

 

Zarządzenie o powolaniu.pdf

Regulamin zespołu interdyscyplinarnego.pdf